สาขาวิชาช่างยนต์

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายเริงชัย บุญสรรค์หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์และช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายชนกันติ์ ชโลกลางครูประจําแผนกวิชาช่างยนต์
นายบุญเรือง รัตนะโสภาครูประจําแผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาครูประจําแผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์  จำนวน 2 สาขางาน คือ

สาขางานยานยนต์

สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)