สาขาวิชาช่างยนต์

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายไพรัตน์ พรมมาหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์และช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาครูประจําสาขาวิชาช่างยนต์
นายบุญเรือง รัตนะโสภาครูประจําสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรครูประจําสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์  จำนวน 2 สาขางาน คือ

สาขางานยานยนต์

สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)