สี ประจำวิทยาลัย

  สี ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  

สีประจำวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง =   ชมพูฟ้า

สี ชมพู   หมายถึง  ความรักที่คงทนและไร้เงื่อนไข รวมถึงมิตรภาพ สร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและใจ

สีฟ้า     หมายถึง เสรีภาพ ความสงบและความฝัน ช่วยให้การทำงานราบรื่นและยืนยาว  ความกล้าในการทำสิ่งที่ยากลำบาก

   รวมความแล้วหมายถึง นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง    เป็นผู้ที่มีมิตรภาพความรักที่คงทน  และไร้เงื่อนไข รักเสรีภาพ ความสงบและความฝัน ทำงานราบรื่นและยืนยาว  มีความกล้าในการทำสิ่งที่ยากลำบาก

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)