ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565

ประเภทบุคลากรจำนวนบุคลากร
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู20
พนักงานราชการ12
ลูกจ้างประจำ2
ลูกจ้างชั่วคราว17
รวม53

ข้อมูลข้าราชการ จำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปภาพชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา (สาขา)แผนก/สาขาวิชาตำแหน่ง/วิทยฐานะเลขประจำตำแหน่ง
นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผู้อำนวยการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง1353
นางเสาวพา เวศกาวีรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา1354
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ววท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร1396
นายถาวร ขัมภรัตน์ศศ.บ.บริหารแนะแนวอิเล็กทรอนิกส์ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ1366
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ1395
นายบุญเรือง รัตนะโสภาค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์ครู1394
นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังครู1390
นางณัชชา กุมารสิงห์คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการครู16408
นางสาวสุณิสา ชุ่มมะโนศษ.บ ศึกษาศาสตร์บัณฑิตอาหารและโภชนาการครูผู้ช่วย1370
นางสุประวีณ์ แดงวันคหกรรมศาสตร์ศิลปประดิษฐ์ครูผู้ช่วย1376
นายเริงชัย บุญสรรค์วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย1391
นายชนกันติ์ ชโลกลางเทคโนโลยีเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย1386
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรคอบ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย1381
นายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์อส.บ เทคโนโลยีอุตสาหการช่างกลโรงงาน/เทคนิคพื้นฐานครูผู้ช่วย1382
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภูบธ.บ. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศครูผู้ช่วย1380
นายกิตตื์ธนัตถ์ โชติธนาคศ.บ. คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)อาหารและโภชนาการครูผู้ช่วย1365
นางสาวซูลยานี วาหะคอ.บ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์ครูผู้ช่วย1387
นางสาวธนพร วะปะแก้วคอ.บ อุตสาหกรรมบัณฑิตช่างเชื่อมโลหะครูผู้ช่วย5818
นายก้องภพ สิงหะวศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังครูผู้ช่วย1363
นางสาวรวีวรรณ รัตนาคะคอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศครูผู้ช่วย1399
นายภูมิพัฒน์ ศัลยวุฒิดศ.บ. ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกดนตรีครูผู้ช่วย20682
นางสาวชลธิชา สุดสายเนตรผ้าและแครื่องแต่งกายครูผู้ช่วย13363
นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์ภาษาจีนครูผู้ช่วย1400
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ศิลปประดิษฐ์ครูผู้ช่วย20683
นางสาววันวิสา กีบสันเทียะภาษาอังกฤษครูผู้ช่วย1378

ข้อมูล ลูกจ้างประจำ (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา(สาขา)แผนกเลขประจำตำแหน่ง
นายจำลอง เดชพ่วงประถมศึกษา ป.4พนักงานขับรถ3687
นางสาวอัศนีย์ เวทวังปริญญาตรีเจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน4574

ข้อมูล พนักงานราชการ (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา(สาขา) ปฏิบัติหน้าที่/แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง
นางสาวเกษร เดชสุวรรณคอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์พนักงานราชการ ครู2575
นายธีรเทพ จิตรารักสกุลคอ.บ.วิศกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังพนักงานราชการ ครู4109
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์พนักงานราชการ ครู4115
นายฉัตรชัย เชื้อชังวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังพนักงานราชการ ครู4113
นายอนุชา มีแจ้งวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคนิคพื้นฐานพนักงานราชการ ครู202
นายไตรพล จันทิมาคอ.บ อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะพนักงานราชการ ครู2576
นางสาวอุไรวรรณ เตียนศรีป.ตรี ศศ.บ ศิลปศาสตร์การจัดการทั่วไปพนักงานราชการ ครู765
นางสาวมนัสชญา บุดดาวงศ์บธ.บ การบัญชีเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณพนักงานราชการ2577
นางสาวจุฑาทิพย์ ประพานบัญชีบัณฑิตหัวหน้างานบัญชีพนักงานราชการ4112
นางสาวทัศนีย์ คำมั่งศศ.บ.รัฐศาสตร์เจ้าหน้าที่งานทะเบียนพนักงานราชการ3197
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์ค.บ. ธุรกิจศึกษาเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนพนักงานราชการ2579
นางสาวนงนภัส ตงแพป.ตรี บธ.บ.การบริหารการตลาดหัวหน้างานการเงินพนักงานราชการ2748

ข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา (สาขา)แผนก/สาขาวิชาสนับสนุน/ธุรการทั่วไปเลขที่ตำแหน่ง
นายจักรพงษ์ ภาควุฒิปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานพัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ510516
นางสาวพิมพ์กุล คำศรีปวส. คอมพิวเตอร์งานวิทยบริการและห้องสมุดเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ530902
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาปวส. การจัดการทั่วไปงานพัฒนาหลักสูตรฯเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ560801
นางสาวนุสรา สรวลสรรค์ ปวส. คหกรรมงานปกครองเจ้าหน้าที่งานปกครอง621001
นางสาวกมลวรรณ แจ่มยิ่งป.โทงานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน640601
นางสาวอารยา ทองผิวปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานการเงินเจ้าหน้าที่งานการเงิน6412010
นายเทิดศักดิ์ แสนเรียนปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ6412011
นางสาวปิยวรรณ เศวตศิษฐปวส.งานบริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป6412012
นางสาววนัชพร พลอยเพ็ชรงานวิจัยเจ้าหน้าที่งานวิจัย6505172
นายคณกร สักดีกุลปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานบัญชีเจ้าหน้าที่งานบัญชี650615
นางสาวยุพิน นำศรีประถมศึกษา ป.6งานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน500205
นางสาวมะลิวัลย์ ไตรบุญมัธยมศึกษาตอนปลายงานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน560108
นางอรนุช ชนะสุขปวช.งานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน560201
นายสมพร ทองทิพย์มัธยมศึกษาตอนต้นงานพัสดุพนักงานขับรถ510701
นายสมเกียรติ แสนสุขประถมศึกษา ป.4งานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย521001

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)