ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564

ประเภทบุคลากรจำนวนบุคลากร
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู26
พนักงานราชการ13
ลูกจ้างประจำ2
ลูกจ้างชั่วคราว22
รวม65

ข้อมูลข้าราชการ จำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา (สาขา)แผนก/สาขาวิชาตำแหน่ง/วิทยฐานะเลขประจำตำแหน่ง
นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผู้อำนวยการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นายวชิรพันธุ์ กลั่นบุศย์กศ.ม. บริหารการศึกษารองผู้อำนวยการครูชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1119
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
/ รองผู้อำนวยการ
ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ1395
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ววท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศรองผู้อำนวยการ / เทคโนโลยีสารสนเทศครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1393
นายชยพล โพธิค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษาไฟฟ้ากำลังครูชำนาญการพิเศษ1398
นายถาวร ขัมภรัตน์ศศ.บ.บริหารแนะแนวอิเล็กทรอนิกส์ครูชำนาญการ1366
นายบุญเรือง รัตนะโสภาค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์ครู1394
นางสาวชญาพร กิตติรัตนกรกุลวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอผ้าและเครื่องแต่งกายครู1375
นางนงนุช สรวลสรรค์ค.บ. ภาษาไทยหมวดทักษะชีวิตครู1399
นางสาวนะโม ศิริมงคลลาวัลย์วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหมวดทักษะชีวิตครู1357
นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังครู1390
นางสาวสุณิสา ชุ่มมะโนศษ.บ ศึกษาศาสตร์บัณฑิตอาหารและโภชนาการครูผู้ช่วย1370
นางสุประวีณ์ แดงวันคหกรรมศาสตร์ศิลปประดิษฐ์ครูผู้ช่วย1376
นายเริงชัย บุญสรรค์วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย1391
นายชนกันติ์ ชโลกลางเทคโนโลยีเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย1386
นายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์อส.บ เทคโนโลยีอุตสาหการช่างกลโรงงาน/เทคนิคพื้นฐานครูผู้ช่วย1382
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภูบธ.บ. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศครูผู้ช่วย
นายกิตตื์ธนัตถ์ โชติธนาคศ.บ. คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)อาหารและโภชนาการครูผู้ช่วย1365
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย

ข้อมูล ลูกจ้างประจำ (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา(สาขา)แผนกเลขประจำตำแหน่ง
นายจำลอง เดชพ่วงประถมศึกษา ป.4พนักงานขับรถ3687
นางสาวอัศนีย์ เวทวังปริญญาตรีเจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน4574

ข้อมูล พนักงานราชการ (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา(สาขา) ปฏิบัติหน้าที่/แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง
นางสาวเกษร เดชสุวรรณคอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์พนักงานราชการ ครู2575
นายธีรเทพ จิตรารักสกุลคอ.บ.วิศกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังพนักงานราชการ ครู4109
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์พนักงานราชการ ครู4115
นายฉัตรชัย เชื้อชังวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังพนักงานราชการ ครู4113
นางสาวเมธาวดี สาระคำศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษอาหาร- ขนมพนักงานราชการ ครู4111
นางสาวศศิภัทร มาปะเขศศ.บ.การจัดการทั่วไปการตลาดพนักงานราชการ ครู2580
นายอนุชา มีแจ้งวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคนิคพื้นฐานพนักงานราชการ ครู202
นางสาวมนัสชญา บุดดาวงศ์บธ.บ การบัญชีเจ้าหน้าที่งานพัสดุพนักงานราชการ2577
นางสาวจุฑาทิพย์ ประพานบัญชีบัณฑิตเจ้าหน้าที่งานบัญชีพนักงานราชการ4112
นางสาวทัศนีย์ คำมั่งศศ.บ.รัฐศาสตร์เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปพนักงานราชการ3197
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์ค.บ. ธุรกิจศึกษาเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผลพนักงานราชการ2579
นางสาวสายสุณี พลดงศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ.เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯพนักงานราชการ4458

ข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา (สาขา)แผนก/สาขาวิชาสนับสนุน/ธุรการทั่วไปเลขที่ตำแหน่ง
นางสุมิตร บัวมาศปวส .เทคโนโลยีความงามเสริมสวยครูพิเศษ510101
นางสาวพโยมรัตน์ โรจนากาศวท.บ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศครูพิเศษ630218
นางสุกฤตา มณีรัตน์มัธยมศึกษา 6เสริมสวยและตัดผมชายครูพิเศษ6402151
จักรพงษ์ ภาควุฒิปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานโครงการพิเศษเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ510516
นางสาวพิมพ์กุล คำศรีปวส. คอมพิวเตอร์งานกิจการนักเรียนเจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด530902
นางสาวปุณยาพร วงศ์พาณิชปวส. การจัดการทั่วไปงานประกันฯเจ้าหน้าที่งานประกัน560501
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาปวส. การจัดการทั่วไปงานพัฒนาหลักสูตรฯเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ560801
นางสาวนงนภัส ตงแพป.ตรี บธ.บ.การบริหารการตลาดงานบัญชีเจ้าหน้าที่งานบัญชี571015
นางสาวสายน้ำ ถนอมนวลปวส. คอมพิวเตอร์งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร591003
นายอัครวิทย์ พลจันทึกป.ตรี บธ.บ การตลาดงานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ600703
นางสาวปิณญทัศน์ สรวลสรรค์ ปวส. คหกรรมงานสารบัญเจ้าหน้าที่งานสารบัญ621001
นางสาวอัชราพร สาธรงานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวจินตนา เฮ้าพาปวส.การจัดการทั่วไปงานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ640201
นางสาวอุไลวรรณ เตียนศรีป.ตรี ศศ.บ ศิลปศาสตร์งานวิจัยเจ้าหน้าที่งานวิจัย6402153
นางสาวกมลวรรณ แจ่มยิ่งป.โทงานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวอารยา ทองผิวปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานการเงินเจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวชนัญชิดา ธรรมรงค์ป.ตรีงานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวยุพิน นำศรีประถมศึกษา ป.6งานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน500205
นางสาวลำไพ ชนะเทพปวส. การจัดการทั่วไปงานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน550901
นางสาวมะลิวัลย์ ไตรบุญมัธยมศึกษาตอนปลายงานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน560108
นางอรนุช ชนะสุขปวช.งานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน560201
นายสมพร ทองทิพย์มัธยมศึกษาตอนต้นงานพัสดุพนักงานขับรถ510701
นายสมเกียรติ แสนสุขประถมศึกษา ป.4งานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย521001

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)