ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565

ประเภทบุคลากรจำนวนบุคลากร
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู21
พนักงานราชการ15
ลูกจ้างประจำ2
ลูกจ้างชั่วคราว23
รวม63

ข้อมูลข้าราชการ จำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปภาพชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา (สาขา)แผนก/สาขาวิชาตำแหน่ง/วิทยฐานะเลขประจำตำแหน่ง
นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผู้อำนวยการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง1353
นางเสาวพา เวศกาวีรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ1354
นายถาวร ขัมภรัตน์ศศ.บ.บริหารแนะแนวอิเล็กทรอนิกส์ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร1366
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ1395
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ววท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา1396
นายบุญเรือง รัตนะโสภาค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์ครู1394
นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังครู1390
นางณัชชา กุมารสิงห์คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการครู16408
นางสาวสุณิสา ชุ่มมะโนศษ.บ ศึกษาศาสตร์บัณฑิตอาหารและโภชนาการครูผู้ช่วย1370
นางสุประวีณ์ แดงวันคหกรรมศาสตร์ศิลปประดิษฐ์ครูผู้ช่วย1376
นายเริงชัย บุญสรรค์วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย1391
นายชนกันติ์ ชโลกลางเทคโนโลยีเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย1386
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรคอบ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย1381
นายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์อส.บ เทคโนโลยีอุตสาหการช่างกลโรงงาน/เทคนิคพื้นฐานครูผู้ช่วย1382
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภูบธ.บ. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศครูผู้ช่วย1380
นายกิตตื์ธนัตถ์ โชติธนาคศ.บ. คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)อาหารและโภชนาการครูผู้ช่วย1365
นางสาวซูลยานี วาหะคอ.บ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์ครูผู้ช่วย1387
นางสาวธนพร วะปะแก้วคอ.บ อุตสาหกรรมบัณฑิตช่างเชื่อมโลหะครูผู้ช่วย5818
นายก้องภพ สิงหะวศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังครูผู้ช่วย1363
นางสาวรวีวรรณ รัตนาคะคอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศครูผู้ช่วย1399
นายภูมิพัฒน์ ศัลยวุฒิดศ.บ. ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกดนตรีครูผู้ช่วย20682

ข้อมูล ลูกจ้างประจำ (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา(สาขา)แผนกเลขประจำตำแหน่ง
นายจำลอง เดชพ่วงประถมศึกษา ป.4พนักงานขับรถ3687
นางสาวอัศนีย์ เวทวังปริญญาตรีเจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน4574

ข้อมูล พนักงานราชการ (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา(สาขา) ปฏิบัติหน้าที่/แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง
นางสาวเกษร เดชสุวรรณคอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์พนักงานราชการ ครู2575
นายธีรเทพ จิตรารักสกุลคอ.บ.วิศกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังพนักงานราชการ ครู4109
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์พนักงานราชการ ครู4115
นายฉัตรชัย เชื้อชังวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังพนักงานราชการ ครู4113
นางสาวเมธาวดี สาระคำศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษอาหาร- ขนมพนักงานราชการ ครู4111
นางสาวศศิภัทร มาปะเขศศ.บ.การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไปพนักงานราชการ ครู2580
นายอนุชา มีแจ้งวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคนิคพื้นฐานพนักงานราชการ ครู202
นายไตรพล จันทิมาคอ.บ อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะพนักงานราชการ ครู2576
นางสาวอุไรวรรณ เตียนศรีป.ตรี ศศ.บ ศิลปศาสตร์การจัดการทั่วไปพนักงานราชการ ครู765
นางสาวมนัสชญา บุดดาวงศ์บธ.บ การบัญชีเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณพนักงานราชการ2577
นางสาวจุฑาทิพย์ ประพานบัญชีบัณฑิตหัวหน้างานบัญชีพนักงานราชการ4112
นางสาวทัศนีย์ คำมั่งศศ.บ.รัฐศาสตร์เจ้าหน้าที่งานทะเบียนพนักงานราชการ3197
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์ค.บ. ธุรกิจศึกษาเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนพนักงานราชการ2579
นางสาวนงนภัส ตงแพป.ตรี บธ.บ.การบริหารการตลาดหัวหน้างานการเงินพนักงานราชการ2748

ข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา (สาขา)แผนก/สาขาวิชาสนับสนุน/ธุรการทั่วไปเลขที่ตำแหน่ง
นายจักรพงษ์ ภาควุฒิปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานพัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ510516
นางสาวพิมพ์กุล คำศรีปวส. คอมพิวเตอร์งานกิจการนักเรียนเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ530902
นางสาวปุณยาพร วงศ์พาณิชปวส. การจัดการทั่วไปงานประกันคุณภาพเจ้าหน้าที่งานประกัน560501
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาปวส. การจัดการทั่วไปงานพัฒนาหลักสูตรฯเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ560801
นางสาวสายน้ำ ถนอมนวลปวส. คอมพิวเตอร์งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร591003
นายอัครวิทย์ พลจันทึกป.ตรี บธ.บ การตลาดงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่งานอาคาร600703
นางสาวนุสรา สรวลสรรค์ ปวส. คหกรรมงานความร่วมมือเจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ621001
นางสาวอัชราพร สาธรงานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน630701
นางสาวกมลวรรณ แจ่มยิ่งป.โทงานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน640601
นางสาวอารยา ทองผิวปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานการเงินเจ้าหน้าที่งานการเงิน6412010
นายเทิดศักดิ์ แสนเรียนปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ6412011
นางสาวปิยวรรณ เศวตศิษฐปวส.งานบริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป6412012
นางสาววนัชพร พลอยเพ็ชรงานวิจัยเจ้าหน้าที่งานวิจัย6505172
นายนที มณีรัตน์งานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ6505173
นายคณกร สักดีกุลปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานการเงินเจ้าหน้าที่งานการเงิน650615
นางสาวยุพิน นำศรีประถมศึกษา ป.6งานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน500205
นางสาวมะลิวัลย์ ไตรบุญมัธยมศึกษาตอนปลายงานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน560108
นางอรนุช ชนะสุขปวช.งานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน560201
นายสมพร ทองทิพย์มัธยมศึกษาตอนต้นงานพัสดุพนักงานขับรถ510701
นายสมเกียรติ แสนสุขประถมศึกษา ป.4งานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย521001

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)