ข้อมูลอาคารสถานที่

         วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา    มีอาคารเรียนและปฏิบัติการ  รวม 4 อาคาร   แบ่งเป็นห้องเรียนทั้งสิ้น 41  ห้อง   ห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ที่นั่ง 1 ห้อง   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ห้อง (คอมพิวเตอร์ 115 เครื่อง) ห้องสมุด และลานกีฬาเอนกประสงค์  โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร ดังนี้

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย จำนวนห้องใช้สอย
(ไม่รวมห้องสุขา)
อาคาร 1 อาคารอำนวยการอาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 ชั้น4,000 ตารางเมตร24 ห้อง
อาคาร 2 อาคารที่ระลึก 100 ปี (ระยะสั้น)อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น1,920 ตารางเมตร18 ห้อง
อาคาร 3 อาคารเรียนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น1,920 ตารางเมตร18 ห้อง
อาคาร 4 อาคารช่างยนต์และวิชาสามัญอาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น4,000 ตารางเมตร21 ห้อง

  ข้อมูลระยะทาง

รถโดยสารประจำทาง

ระยะทาง

สาย  203, ปอ.สาย 203

สาย 110, สาย 18

สาย 175ปอ.,สาย 170

1. จากสี่แยกบางพลัด  ลงสะพานลอยแรก (ป้ายที่สอง)

2. จากสะพานพระราม7 พอถึงโรงเรียนบูรณะวิทย์ ป้ายหน้าลง *สะพานลอยสุดท้ายก่อนถึงสี่แยกบางพลัดจากปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถึงวิทยาลัยระยะทางประมาณ 100เมตร

3. ทางเรือ (นั่งเรือด่วนธรรมดาไม่มีธง) ลงท่าน้ำวัดเทพนารีห่างจากท่าเรือประมาณ 400 เมตร

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

  ข้อมูลอาคาร 1 อาคารอำนวยการ

ชื่ออาคาร ชั้นที่ รหัสห้อง ลักษณะใช้สอย
อาคาร 1 อาคารอำนวยการ1111งานทะเบียน
112ห้องประชาสัมพันธ์
113งานพัสดุ /ห้องเก็บวัสดุ
ห้องน้ำนักศึกษา ชาย/หญิง
114ห้องปฏิบัติการเครื่องทำน้ำดื่ม
2121งานธุรการ
122ห้องรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
123ห้องผู้อำนวยการ
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง
3131ห้องตัดเย็บผ้าอุตสาหกรรม
132ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
133ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
134ห้องงานประกันคุณภาพ
ห้องน้ำชาย/หญิง
4141ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
142ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
143ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
144ห้องเรียนทฤษฎีคอมพิวเตอร์
145ห้องพักครู
ห้องน้ำชาย/หญิง
5151ห้องเรียนบัญชี
152ห้องเรียนทฤษฎี 152
153ห้องเรียนทฤษฎี 153
154ห้องเรียนทฤษฎี 154
155ห้องพักครู
156ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย NOC.
ห้องน้ำชาย
6161ห้องประชุมเทพนารี
ห้องน้ำชาย/หญิง

  ข้อมูลอาคาร 2 อาคารที่ระลึก 100 ปี

ชื่ออาคาร ชั้นที่ รหัสห้อง ลักษณะใช้สอย
อาคาร 2 อาคารที่ระลึก 100 ปีอาคารเรียนระยะสั้น1211ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ (DSS Center)
212ห้องเสริมสวย 2
ห้องเก็บของ (ใต้บันได)
213ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
214ห้องอาหาร-ขนม /ห้องเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
ห้องน้ำหญิง/อาจารย์หญิง
2221ห้องตัดผมชาย
222ห้องสมุด
223ห้องพักครู อาหาร/เสริมสวย
224ห้องปฏิบัติการวิชาการอาหาร-ขนม
ห้องน้ำชาย
3231ห้องศิลปประดิษฐ์
232ห้องปฏิบัติการภาษา
233ห้องพักครู (ศิลปกรรม)
234ห้องปฏิบัติการตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม
ห้องน้ำอาจารย์หญิง
4241ห้องตัดเสื้อสตรี 1
242ห้องตัดเสื้อสตรี 2 (ปักจักร)
243ห้องพักครู (ตัดเสื้อสตรี/ชาย)
244ห้องตัดเสื้อสตรี 3

  ข้อมูลอาคาร 3 อาคารเรียนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ชื่ออาคาร ชั้นที่ รหัสห้อง ลักษณะใช้สอย
อาคาร 3 อาคารเรียนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์1311ห้องประชุมราชพฤกษ์
312ห้อง E- Learning 1
313ห้องปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
314ห้อง E- Learning 2
315สำนักงานฝ่ายวิชาการ
ห้องน้ำอาจารย์ชาย
2321ห้องเครื่องกลไฟฟ้า
322ห้องวงจรไฟฟ้า1-2
323ห้องพักครู
324ห้องปฏิบัติการวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
325ห้องปฏิบัติการวิชาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องน้ำนักศึกษาชาย
3331ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
332ห้องเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์
333ห้องระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
334ห้องระบบควบคุมไฟฟ้า
335ห้องเครื่องวัดไฟฟ้าเบื้องต้น
ห้องน้ำนักศึกษาชาย/อาจารย์ชาย
4341ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น/วิทยุเบื้องต้น
342ห้องพักครู (ตัดเสื้อสตรี/ชาย)
343ห้องตัดเสื้อสตรี 3
344ห้องเรียนเครื่องเสียง
345ห้องเรียนระบบสื่อสารและโทรคมนาคม(วีดีโอ)

  ข้อมูลอาคาร 4 อาคารช่างยนต์และวิชาสามัญ

ชื่ออาคาร ชั้นที่ รหัสห้อง ลักษณะใช้สอย
อาคาร 4 อาคารช่างยนต์และวิชาสามัญ1411แผนกช่างยนต์
2421แผนกวิชาพื้นฐาน/ช่างอลูมิเนียมและกระจก/ช่างเชื่อมโลหะ
- ห้องพักครู/ห้องน้ำ
3431ห้องปฏิบัติเทคนิคพื้นฐาน 431
432ห้องพักครูเทคนิคพื้นฐาน 432
433ห้องปฏิบัติไฟฟ้ารถยนต์
434ศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง
435ห้องเขียนแบบเทคนิค
436ห้องเรียนทฤษฎีช่างยนต์
437ห้องพักครูช่างยนต์
ห้องน้ำนักศึกษา
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง
4441ห้องสื่อการเรียนการสอน
442ห้องปฏิบัติการภาษา
443ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
444ห้องเรียนคณิตศาสตร์
445ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
446ห้องเรียนภาษาไทย
447ห้องพักครูวิชาสามัญ
ห้องน้ำนักศึกษา
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง
5451ห้องเก็บหนังสือเบลล์
452ห้องเรียนแผนกการขาย
453ห้องเรียนทฤษฎีการขาย
454ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้สำนักงาน
455ห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ห้องน้ำนักศึกษา
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง

  ข้อมูลอาคารอื่นๆ

ชื่ออาคาร ชั้นที่ รหัสห้อง ลักษณะใช้สอย
ลานอเนกประสงค์11ลานมรกต
อาคารชั่วคราว
11ห้องพยาบาล
2ห้องศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ
3ห้อง อวท.
4ห้องออกกำลังกาย
ห้องพักพนักงานขับรถ11ห้องพักพนักงานขับรถ
อาคารปฏิบัติการ11ห้องปกครอง
2ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
3ห้องคลีนิควิชาชีพ
4ร้านค้าสวัสดิการ
5ห้องครูเวร
อาคารโรงฝึกงาน11อาคารโรงฝึกงานช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
2อาคารโรงฝึกงานตัวถังและสีรถยนต์
โรงอาหาร11โรงอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
อาคารที่พัก 4 ขั้น1 - 4101 - 144ห้องพักเจ้าหน้าที่ / นักการภารโรง
บ้านพักครู 2 ชั้น-1 - 4บ้านพักข้าราชการครู
บ้านพักนักศึกษาพิการ 2 ชั้น-1 - 5บ้านพักนักศึกษาพิการ (2 ชั้น 5 ห้อง)

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)