ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

   ที่ตั้งและอาณาเขต

    ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) มีทางรถไฟสายใต้เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตพระนคร มีแนวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางกอกน้อย มีถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน มีถนนบรมราชชนนีและคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต

 

 ประวัติศาสตร์

         เดิมเขตบางพลัด มีฐานะเป็นอำเภอชั้นในอำเภอหนึ่งของพระนคร มีชื่อว่า อำเภอบางพลัด ต่อมาถูกลดฐานะเป็น ตำบลบางพลัด ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตำบลบางพลัดจึงเปลี่ยนฐานะเป็น แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสำนักงานเขตบางกอกน้อย สาขาบางพลัด ขึ้นดูแลพื้นที่แขวงบางพลัด บางอ้อ บางบำหรุ และบางยี่ขัน ซึ่งต่อมาท้องที่ทั้ง 4 แขวงนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็น เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและจัดตั้งเขตบางพลัด มื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางพลัด โดยตัดพื้นที่แขวงบางบำหรุและบางยี่ขัน เฉพาะส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ของถนนบรมราชชนนีและถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับไปเป็นพื้นที่ในการปกครองของเขตบางกอกน้อยอีกครั้ง

การแบ่งเขตการปกครอง   ย่อยออกเป็น  4  แขวง ได้แก่

1. แขวงบางยี่ขัน พื้นที่ประมาณ 2.886 ตร.กม.

2. แขวงบางบำหรุ พื้นที่ประมาณ 2.332 ตร.กม.

3. แขวงบางพลัด พื้นที่ประมาณ 3.296 ตร.กม.

4. แขวงบางอ้อ พื้นที่ประมาณ 3.846 ตร.กม

ถนนสายหลัก
จำนวน 7 สาย
1. ถนนจรัญสนิทวงศ์
2. ถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า)
3. ถนนรุ่งประชา
4. ถนนราชวิถี
5. ถนนอรุณอัมรินทร์
6. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
7. ถนนสิรินธร

ส่วนทางสายรอง ได้แก่

– ถนนรุ่งประชา

– จรัญสนิทวงศ์ 40 (ซอยอัศวมิตร)

– จรัญสนิทวงศ์ 65 (ซอยร่วมพัฒนา)

– จรัญสนิทวงศ์ 67 (ซอยเลิศสุข)

– จรัญสนิทวงศ์ 66/1 (ซอยเจ้าพระยาสยาม)

– จรัญสนิทวงศ์ 75

สะพาน
จำนวน 6 แห่ง
1. สะพานกรุงธน
2. สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
3. สะพานพระราม 6
4. สะพานพระราม 7
5. สะพานพระราม 8
6. สะพานต่างระดับบรมราชชนนี

ซอย
จำนวน 103 ซอย ซอยสำคัญที่เป็นทางลัด ได้แก่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 , 44, 46, 66/1, 67, 71, 75 , และ 77

คลอง
จำนวน 39 คลอง (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 9 คลอง และสำนักงานเขต 30 คลอง)

โรงพยาบาล
จำนวน 4 แห่ง
1. โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
2. โรงพยาบาลซังฮี้ ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ
3. โรงพยาบาล ตาหู คอ จมูก ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ
4. โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 1 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

สถานีตำรวจ
จำนวน 3 สถานี
1.สถานตำรวจนครบาลบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 75 แขวงบางพลัด
2.สถานตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ถนนพระปิ่นเกล้า ซอย 2 แขวงบางยี่ขัน
3.สถานตำรวจนครบาลบวรมงคล ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 46 แขวงบางยี่ขัน

สถานีดับเพลิง
จำนวน 2 สถานี
1. สถานีดับเพลิงบางอ้อ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 94 แขวงบางอ้อ
2. สถานีดับเพลิงบวรมงคล ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 46 แขวงบางยี่ขัน

โรงเรียน
จำนวน 11 โรงเรียน
1. โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน
2. โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน
3. โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ
4. โรงเรียนวัดเทพากร (เฃี่ยมมาตุทิศ) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางหลัด
5. โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด
6. โรงเรียนวักเปาโรหิตย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
7. โรงเรียนวัดรวก ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำหรุ
8. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 98 แขวงบางบางอ้อ
9. โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ แขวงบางยี่ขัน
10. โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ
11. โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด

ศาสนสถาน แบ่งเป็นวัด 23 วัด มัสยิด 2 แห่ง และศาลเจ้า 2 แห่ง

วัดสังกัดมหานิกาย มี 20 วัด คือ

1. วัดวิมุตยาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 98 แขวงบางอ้อ
2. วัดใหม่เทพนิมิตร ซอยราชวิถี 21 แขวงบางยี่ขัน
3. วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2แขวงบางยี่ขัน
4. วัดเปาโรหิตย์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 แขวงบางยี่ขัน
5. วัดน้อยนางหงษ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน
6. วัดบางพลัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด
7. วัดอมรคีรี ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
8. วัดสิงห์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 แขวงบางยี่ขัน
9. วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
10. วัดรวกบางบำหรุ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำหรุ
11. วัดภาณุรังษี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด
12. วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน
13. วัดเทพนารี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด
14. วัดทอง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางพลัด
15. วัดฉัตรแก้วจงกลณี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ
16. วัดดาวดึงษาราม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 แขวงบางยี่ขัน
17. วัดเทพากร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด
18. วัดบางยี่ขัน ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
19. วัดเพลง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด
20. วัดภคินีนาถ ถนนราชวิถี ซอย 21 แขวงบางยี่ขัน

วัดสังกัดธรรมยุตนิกาย มี 3 แห่ง คือ
1. วัดบวรมงคล ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน
2. วัดอาวุธวิกสิตาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด
3. วัดสามัคคีสุทธาวาส ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ

มัสยิด มี 2 แห่ง คือ
1. มัสยิดบางอ้อ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 86 แขวงบางอ้อ
2. มัสยิดดารุลอิหซาน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ

ศาลเจ้า มี 2 แห่ง คือ
1. ศาลเจ้าปุงเท่ากง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด
2. ศาลเจ้าพ่อเสือ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด

ชุมชนในพื้นที่เขต
แขวงบางพลัด
ชุมชนวัดเพลง
ชุมชนคลองสวนพริก
ชุมชนดวงดี
ชุมชนพัฒนาซอย 79
ชุมชนวัดบางพลัด
ชุมชนสวนปรก
ชุมชนซอยจรัญฯ 72
ชุมชนสะพานยาว
ชุมชนวัดภาณุรังษี
ชุมชนวัดเทพากร
ชุมชนวัดเทพนารี
ชุมชนเจ้าพระยาสยาม
ชุมชนจรัญฯ 66/1
ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง
แขวงบางอ้อ
ชุมชนวัดวิมุตยาราม
ชุมชนสงวนทรัพย์
ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
ชุมชนชินศรี 91
ชุมชนแสงทอง
ชุมชนมัสยิดบางอ้อ-จรัญฯ 86
ชุมชนพัฒนาซอย 85
ชุมชนคลองบางพระครู
ชุมชนคลองมะนาว
ชุมชนจรัญวิถี 74
ชุมชนริมคลองบางพลัด
ชุมชนร่วมใจสามัคคี
ชุมชนเติมสุข
ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา
แขวงบางบำหรุ
ชุมชนมะพร้าวคู่
ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ
ชุมชนบ้านญวณ
ชุมชนโค้งมะขาม
ชุมชนคลองบางบำหรุ
ชุมชนร่วมพัฒนาซอยจรัญฯ 65
แขวงบางยี่ขัน
ชุมชนวัดสิงห์
ชุมชนวัดภคินีนาถ
ชุมชนวัดบวรมงคล
ชุมชนสะพานไม้
ชุมชนวัดคฤหบดี
ชุมชนบ้านปูน
ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
ชุมชนศรีอุลัย
ชุมชนวัดดาวดึงษาราม
ชุมชนโค้งถ่าน
ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
ชุมชนวัดทอง
ชุมชนรถไฟวรพงษ์

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)