งานครูที่ปรึกษา

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายไตรพล จันทิมาผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษาหลักสูตรปวช. ปวส. ทุกแผนก ทุกชั้นปี
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นทุกคนเจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวนุสรา สรวลสรรค์เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

  2. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

  3. ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษา  ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

  4. ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น  และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนด  รายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา

  5. ประสานงานครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

  6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการใช้เครื่องมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  8. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คำสั่งวิทยาลัย เลขที่ 104/2561 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา นักเรียน/นักศึกษา

คู่มือครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม

เครื่องมือและแบบฟอร์มครูที่ปรึกษา

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)