งานสื่อการเรียนการสอน

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภูหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายชนกันติ์ ชโลกลางผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายธีรเทพ จิตรารักสกุลเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

งานสื่อการเรียนการสอน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ครูที่ประสงค์จะจัดทำ เอกสารประกอบการสอน ตำราเรียน

  2. รวบรวมผลงานของแต่ละวิชาให้เป็นรูปเล่ม จัดทำแผ่นปลิว จุลสารหรือวารสารทางวิชาการความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่

  3. เสนอแนะหนังสือที่มีคุณค่าต่อการสอน เผยแพร่เอกสารหรือตำราที่ดีเด่นของผู้สอนแต่ละวิชาให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

  4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

  5. บริการสื่อการเรียนการสอนแก่ครู นักศึกษาตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

  6. รับผิดชอบ เก็บรวบรวม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

  7. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

  8. เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น

  9. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น

  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)