งานพัสดุ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายตระกูล ปัญญาสันติกุล หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวนาฎอนงค์ บัวทองเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวมนัสชญา บุดดาวงค์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายอัครวิทย์ พลจันทึก เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายจําลอง เดชพ่วง พนักงานขับรถยนต์
นายพันธ์ศักดิ์ เนตรน้อย พนักงานขับรถยนต์
นายสมพร ทองทิพย์ พนักงานขับรถยนต์

งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา และการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำบายเอกสารตามระเบียบ

 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)