คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง

นางสุนทรี อาจทวีกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นางเสาวพา เวศกาวีรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)