คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูลผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นางเสาวพา เวศกาวีรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายถาวร ขัมภรัตน์ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)