งานปกครอง

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายชยพล โพธิ

หัวหน้างานปกครอง
นายนฤทธิ์ ขวดแก้ว เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวเกษร เดชสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายฉัตรชัย เชื้อชัง เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาเจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายสมเกียรติ แสนสุข เจ้าหน้าที่งานปกครอง
หัวหน้าแผนกวิชาและครูทุกคน เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวพิมพ์กุล คําศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง
นายจักรพงษ์ ภาควุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง

งานปกครอง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

 7. จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ

 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 10. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารงานปกครอง มีดังต่อไปนี้

ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2561

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)