ฝ่ายวิชาการ

นายวชิรพันธุ์  กลั่นบุศย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางกชพร นุ่มเฉยธุรการฝ่ายวิชาการ
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์ผู้ช่วยธุรการฝ่ายวิชาการ
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานในฝ่ายวิชาการ มีทั้งหมด 7 งานดังนี้

1.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.งานวัดผลและประเมินผล
3.งานวิทยบริการและห้องสมุด
4.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.งานสื่อการเรียนการสอน
6.งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
7.ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)