ฝ่ายวิชาการ

SAR-งานพัฒนาหลักสูตร

นายเฉลิมชัย  สุขสมบูรณ์
ครูชำนาญการ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวพิมพ์กุล คำศรีธุรการฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานในฝ่ายวิชาการ มีทั้งหมด 6 งานดังนี้

1.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน SAR-งานพัฒนาหลักสูตร
2.งานวัดผลและประเมินผล
3.งานวิทยบริการและห้องสมุด
4.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.งานสื่อการเรียนการสอน
6.ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)