ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว

ครูชำนาญการ ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวปิยวรรณ เศวตศิษฐธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน่วยงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร มีทั้งหมด 8 งานดังนี้

1.งานบริหารงานทั่วไป
2.งานบุคลากร
3.งานการเงิน
4.งานบัญชี
5.งานพัสดุ
6.งานอาคารสถานที่
7.งานทะเบียน
8.งานประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)