งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายภูมิพัฒน์ ศัลยวุฒิผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวพิมพ์กุล คำศรีเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้าแผนกวิชาทุกคนเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำ  รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน  ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

 2. จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ  และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  ท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 5. จัดหา  รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขั้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ  และสะสมหน่วยกิต

 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน  สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

 10. รวบรวม  และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์  ทางการศึกษา

 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 13. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)