สาขางานเทคนิคยานยนต์

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายชนกันติ์ ชโลกลางหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์และช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์และช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายบุญเรือง รัตนะโสภาครูประจําสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายเริงชัย บุญสรรค์ครูประจําสาขาวิชาช่างยนต์
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาครูประจําสาขาวิชาช่างยนต์

คลิกดาวน์โหลด..หลักสูตรรายวิชาของสาขางานเทคนิคยานยนต์

            อาชีพช่างยนต์ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไก เช่น ระบบการทำงานเครื่องยนต์ การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

    1. งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

    2. งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์

    3. การตรวจเช็คเครื่องยนต์

    4. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

    1. มีร่างกายแข็งแรง

    2. มีความระเอียดรอบครอบ

    3. มีความอดทน

    4. มีความสามารถทางด้านการคำนวณ

    5. มีความซื่อสัตย์

    6. อื่นๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

    1. ช่างยนต์ประจำหน่วยงานของรัฐ

    2. ช่างยนต์ปะจำหน่วยงานของเอกชน

    3. ช่างยนต์ประจำศูนย์

    4. เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงรถยนต์

    5. อื่น ๆ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)