งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวซูลยานี วาหะหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายเริงชัย บุญสรรค์ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายก้องภพ สิงหะเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายธีรเทพ จิตรารักสกุลเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวมนัสชญา บุดดาวงค์เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

 2. จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 4. บริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา   และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 6. สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน

 7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)