งานจัดวางระบบควบคุมภายใน

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวอุไรวรรณ เตียนศรีหัวหน้างานควบคุมภายใน
นายภูมิพัฒน์ ศัลยวุฒิผู้ช่วยหัวหน้างานควบคุมภายใน
นางสาววลัย พินทุพีรโกวิทเจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)