งานจัดวางระบบควบคุมภายใน

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวดีรีฎา บุญยืน หัวหน้างานจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
นางสาวมนัสชญา บุดดาวงค์ เจ้าหน้าที่งานจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว เจ้าหน้าที่งานจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
นางจิรัญญา พัฒนพงศ์สิริกุล เจ้าหน้าที่งานจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)