ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ของแผนกวิชาต่าง ๆ ที่วิทยาลัยเปิดสอนมีดังนี้

 

รายการครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างยนต์ 

รายการครุภัณฑ์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

รายการครุภัณฑ์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

รายการครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รายการครุภัณฑ์ แผนกวิชาการตลาด 

รายการครุภัณฑ์ แผนกวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย 

รายการครุภัณฑ์ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 

รายการครุภัณฑ์ แผนกวิชาการโรงแรม 

รายการครุภัณฑ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต 

รายการครุภัณฑ์ แผนกเสื้อผ้าสตรี 

รายการครุภัณฑ์ แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ 

รายการครุภัณฑ์ แผนกตัดเสื้อชาย 

รายการครุภัณฑ์ แผนกช่างตัดผมชาย

รายการครุภัณฑ์ แผนกเสริมสวย 

รายการครุภัณฑ์ แผนกอาหาร-ขนม

        ข้อมูลครุภัณฑ์ของงานฝ่ายสนับสนุน มีดังนี้

 

รายการครุภัณฑ์ งานบริหารงานทั่วไป 

รายการครุภัณฑ์ งานบุคลากร 

รายการครุภัณฑ์ งานประชาสัมพันธ์

รายการครุภัณฑ์ งานการเงิน

รายการครุภัณฑ์ งานบัญชี

รายการครุภัณฑ์ งานทะเบียน

รายการครุภัณฑ์ งานพัสดุ

รายการครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่

รายการครุภัณฑ์ งานวางแผนและงบประมาณ

รายการครุภัณฑ์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

รายการครุภัณฑ์ งานกองทุนเงินกู้ยืม 

รายการครุภัณฑ์ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

รายการครุภัณฑ์ งานสื่อการเรียนการสอน

รายการครุภัณฑ์ งานกิจกรรม

รายการครุภัณฑ์ งานวิทยบริการและห้องสมุด

รายการครุภัณฑ์ ศูนย์ DSS 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)