ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ความหมายของตราสัญลักษณ์

เสมาธรรมจักร                                                                         หมายถึง  ความดีงาม
บัลลังสิงห์                                                                                หมายถึง  ความมั่นคง
ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร                หมายถึง   แสงสว่างแห่งปัญญา
ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว)                                                             หมายถึง  ความล้้าเลิศแห่งปัญญา
ดอกบัวที่บานพ้นน้า (ด้านข้างทั้งสอง)                                       หมายถึง  การเกิดปัญญา
กนกเปลว (ซึ่งมีต้นก้าเนิดมาจากเปลวไฟ)                                  หมายถึง  ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา
อักษร พ.ศ.๒๕๑๕                                                                      หมายถึง  ปีที่ก่อตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษรด้านบน “วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง”  และ “ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

                 ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  คือ ความล้้าเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอัน และความสว่างไสวโชติช่วง ของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ 

  (สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงได้โดยคลิกที่รูปแล้วจะพบไฟร์รูปขนาดใหญ่ แล้วคลิกขวา เลือก Save As หรือ บันทึกเป็น หรือคลิกที่ล่างปุ่มนี้ )   

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)