ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

 
ปรัชญาของวิทยาลัย ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
ปณิธาณเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและขยายความร่วมมือกับชุมชนทุกรูปแบบ
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย มีวินัย ใฝ่รู้ คู่ทักษะ บริการดี มีจิตอาสา
อัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัย ความพอเพียงและความรับผิดชอบ
เอกลักษณ์ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาชีพ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย
จุดเน้น จุดเด่นบริการวิชาชีพ สู่สังคม
วิสัยทัศน์มุ่งจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ1) จัดการศึกษาวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2) ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนทุกระดับ ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา และระบบราชการ
4) มีจิตอาสา พัฒนาสังคม บริการชุมชน
5) วิจัย พัฒนา สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
เป้าประสงค์1) เพิ่มจํานวนผู้เรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมวิชาชีพ แก่ผู้รับบริการทุกระดับ
2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
3) พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา และครูให้มีคุณภาพ มีจิตสํานึก เสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
4) บริการวิชาการและวิชาชีพ สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์1) ปฏิรูปผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2) ปฏิรูปการบริหารจัดการ และการบริการวิชาการและวิชาชีพ
3) สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

กลยุทธ์
วิทยาลัย กําหนด กลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้
พันธกิจที่ 1
จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1) ประชาสัมพันธ์ แนะแนวเชิงรุก และจัดระบบดูแลผู้เรียน
2) สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
3) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ
พันธกิจที่ 2
สร้างโรงเรียนคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2) ส่งเสริมสนับสนุน กํากับ ดูแลครู จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานรายวิชา
3) บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา อาคารสถานที่ สื่อการสอน อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3
พัฒนาครู ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มีจิตสํานึก เสริมสร้างความเป็นพลโลกที่ดี
1) จัดให้ครูได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) จัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
พันธกิจที่ 4
บริการวิชาการและวิชาชีพ สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาสังคม
2) บริการวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
3) บริการวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
พันธกิจที่ 5
สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
1) สัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อการวิจัยหรือพัฒนาต่อย อดอาชีพ
2) ร่วมมือกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและ/หรือ พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะที่ดี

  ประวัติและความเป้นมาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ที่มาของชื่อวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

สี ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ต้นไม้ ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)