ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

               วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย

          1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                สาขาวิชาช่างยนต์ 

                สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

                สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                สาขาวิชาการตลาด

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

               สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

          2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

                   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                            – สาขางานเทคนิคยานยนต์  

                            – สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

                    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอนใน

                    สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

                    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

          3) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปิดสอนหลักสูตร 6 – 450 ชั่วโมงมี 4 ประเภทวิชา (อุตสาหกรรม,พาณิชยกรรม คหกรรม, ศิลปกรรม) 13 สาขาวิชา 73 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น 4 รุ่น/ปีการ ศึกษา) มีนักศึกษาเฉลี่ยปีละ 968 คน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 108 อาชีพ (3 ชั่วโมง) และหลักสูตรวิชาชีพอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น

รุ่นที่ 182 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2566 – 27 ธันวาคม 2566 

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-1502 ขนมอบเพื่อการค้า-2020
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-1509 ขนมอบยอดนิยม-2020
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-1503 ธุรกิจอาหารและขนม-2020
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-6502 งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก-2020
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1404-1401 ผลิตภัณฑ์สุมนไพรเพื่องานอาชีพ101020
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-4513 แกะสลักผักและผลไม้-2020
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1401-1501 การสร้างแบบเสื้อสตรี-2525
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1307 เสื้อสมัยนิยม 1-2525
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1308 กางเกงสมัยนิยม 1-2525
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1101-1301 งานบริการจักรยานยนต์20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1101-2302 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1101-8306 งานเตรียมผิวสีรถยนต์20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1321 งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1322 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1326 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1317 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1204-1303 โปรแกรมสำเร็จรูปงานกราฟิก20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1204-1311 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกแบบงานนำเสนอ20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1204-1313 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1204-1105 การตัดต่อ VDO เบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1105-1303 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์20-20
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1105-1304 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล20-20
รวมทั้งหมด49198247

          วิทยาลัยจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบปกติและทวิภาคี จัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาน ศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในหลักสูตรปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาสําเร็จ ตามปณิธานของวิทยาลัยที่กําหนดไว้ คือ สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และขยายความร่วมมือกับชุมชนทุกรูปแบบ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)