ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

               วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย

          1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                สาขาวิชาช่างยนต์ 

                สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

                สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                สาขาวิชาการตลาด

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

               สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย

          2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

                   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                            – สาขางานเทคนิคยานยนต์  

                            – สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

                    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอนใน

                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          3) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปิดสอนหลักสูตร 6 – 450 ชั่วโมงมี 4 ประเภทวิชา (อุตสาหกรรม,พาณิชยกรรม คหกรรม, ศิลปกรรม) 13 สาขาวิชา 73 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น 4 รุ่น/ปีการ ศึกษา) มีนักศึกษาเฉลี่ยปีละ 968 คน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 108 อาชีพ (3 ชั่วโมง) และหลักสูตรวิชาชีพอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น

รุ่นที่ 164 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  13  พฤษภาคม  2562 – 24  กรกฎาคม  2562

[table “17” not found /]

รุ่นที่ 165 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  25  กรกฎาคม  2562 – 20  กันยายน  2562

[table “19” not found /]

รุ่นที่ 166 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1801-1504 CAD-CAM การสร้างแบบและวางมาร์คด้วยคอมพิวเตอร์12627
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-6502 งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า03434
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-5501 ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม02323
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-1501 เสริมสวยเบื้องต้น11415
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-3505 เค้ก แต่งหน้าเค้ก ขนมอบ อาหารไทย23335
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-3504 ขนมอบ ยอดนิยม32023
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1401-6501 ศิลปะการต่อผ้า01010
รวมทั้งหมด49198247

รุ่นที่ 167 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 – วันที่ 2 มีนาคม 2563

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1801-1401 เสื้อ - กางเกงชาย02323
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1403-6402 งานประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้า13233
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1403-5401 ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม03333
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1403-1401 เกล้าผมเบื้องต้น178
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1402-3405 เบเกอรี่เพื่ออาชีพ อาหารนานาชาติ12324
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1402-3404 ขนมอบ ยอดนิยม51520
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1401-6401 ศิลปะการต่อผ้า01717
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1402-1306 ขนมอบยอดนิยม (เริ่มเรียน 9 มี.ค-25 มี.ค.63)62127
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1403-1301 เปลี่ยนสีผม ทำไฮไลท์ (เริ่มเรียน 3 มี.ค-7 เม.ย..63)11617
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1901-1301 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (เริ่มเรียน 9 มี.ค-10 เม.ย..63)055
ประชาชนทั่วไป45 ชม.1402-3201 เบเกอรี่ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม (เริ่มเรียน 9 มี.ค-27 มี.ค.63)45357
ประชาชนทั่วไป45 ชม.1703-3201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (เริ่มเรียน 9 มี.ค-27 มี.ค.63)066
รวมทั้งหมด19251270

          วิทยาลัยจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบปกติและทวิภาคี จัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาน ศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในหลักสูตรปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาสําเร็จ ตามปณิธานของวิทยาลัยที่กําหนดไว้ คือ สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และขยายความร่วมมือกับชุมชนทุกรูปแบบ

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)