งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาววันวิสา กีบสันเทียะหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางนงนภัส ตงแพเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ  ภายในถานศึกษา  เช่น  ร้านอาหาร  น้ำดื่ม  การทำบัตรประกันสุขภาพ  การทำประกันอุบัติเหตุ  การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ  การตรวจสุขภาพประจำปี  และตรวจหาสารเสพติด  ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และบุคลากรของสถานศึกษา

  4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ  ทั้งการป้องกันและรักษา

  5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามระเบียบ

  6. จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการ    แก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  9. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)