งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางจิรัญญา พัฒนพงศ์สิริกุล

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางปัทมา พงศ์พัชราพันธุ์เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวเกษร เดชสุวรรณเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวดีรีฎา บุญยืนเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสุมิตร บัวมาศเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวปุณยาพร วงศ์พานิชเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางนงนภัส ตงแพเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายจักรพงษ์ ภาควุฒิเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ  ภายในถานศึกษา  เช่น  ร้านอาหาร  น้ำดื่ม  การทำบัตรประกันสุขภาพ  การทำประกันอุบัติเหตุ  การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ  การตรวจสุขภาพประจำปี  และตรวจหาสารเสพติด  ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และบุคลากรของสถานศึกษา

  4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ  ทั้งการป้องกันและรักษา

  5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามระเบียบ

  6. จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการ    แก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  9. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)