สาขางานยานยนต์

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรหัวหน้าแผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายเริงชัย บุญสรรค์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์และช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายชนกันติ์ ชโลกลางครูประจําแผนกวิชาช่างยนต์
นายบุญเรือง รัตนะโสภาครูประจําแผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาครูประจําแผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์

สาขายานยนต์ คือ

เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมระดับต้น ๆ ของสายอาชีพ เนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาสูง ทุก ๆ วันนี้ แต่ละครอบครัวมีรถอย่างต่ำบ้านละ 1 คันขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วมีมากกว่า 1 คัน ซึ่งการใช้รถจะมีระยะเวลาบำรุงรักษาทุก ๆ รอบ เช่น 3 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง หรือตามสภาพรถ โอกาสในความเจริญก้าวหน้าของช่างยนต์จึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก และสามารถประกอบส่วนตัวได้

รายละเอียดของสาขาวิชา

ช่างยนต์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ การเกษตร และอื่น ๆ การเรียนสาขาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กันและมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาช่างยนต์

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)