ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

          วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  เป็นสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  โดย ตรงกับวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด วุธวาร(ว) อาสยุชมาส จัตวาศก จุลศักราช 1334 , คริสตศักราช 1972 , มหาศักราช 1894 รัตนโกสินทร์ศก 191 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

     ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสารพัดช่างนครหลวง” ใช้สถานเดิมของวิทยาลัยวิชาการก่อสร้างซึ่งอยู่ในบริเวณที่ดินของวัดเทพนารี  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่  332  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด  เขตบาง  กรุงเทพมหานคร  10700

        วิทยาลัย ฯ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่ง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขต กรุงธนเหนือ เดิมถือเป็นพื้นที่รอบนอก แต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้า และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี) มี อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ

          ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) มีทางรถไฟสายใต้เป็นเส้นแบ่งเขต

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตพระนครมีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต

          ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางกอกน้อย มีถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นเส้นแบ่งเขต

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน มีถนนบรมราชชนนีและคลองบางกอกน้อยเป็นเส้น แบ่งเขต

          ประวัติ เดิมเขตบางพลัดมีฐานะเป็นอําเภอชั้นในอําเภอหนึ่งของพระนคร มีชื่อว่า อําเภอบางพลัดต่อมาถูกลด ฐานะเป็น ตําบลบางพลัด ขึ้นอยู่กับอําเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัด พระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2515 ตําบล บางพลัดจึงเปลี่ยนฐานะเป็น แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครต่อมาในเดือน มกราคม พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสํานักงานเขตบางกอกน้อย สาขาบางพลัด ขึ้นดูแลพื้นที่แขวงบางพลัด บางอ้อ บางบําหรุ และบางยี่ขัน ซึ่งต่อมาท้องที่ทั้ง 4 แขวงนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่ เขตบางกอกน้อยและจัดตั้งเขตบางพลัดและ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้มีประกาศของกระทรวง มหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางพลัด โดยตัดพื้นที่ แขวงบางบําหรุและบางยี่ขัน เฉพาะส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ของถนนบรมราชชนนีและถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ากลับไป เป็นพื้นที่ในการปกครองของเขตบางกอกน้อยอีกครั้ง การแบ่งเขตการปกครอง เขตบางพลัดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง (Khwaeng) ได้แก่

                   1) บางพลัด (Bang Phlat) มีพื้นที่ประมาณ 3.296 ตร.กม.

                   2) บางอ้อ (Bang O) มีพื้นที่ประมาณ 3.846 ตร.กม.

                    3) บางบําหรุ (Bang Bamru)  มีพื้นที่ประมาณ 2.332 ตร.กม.

                   4) บางยี่ขัน (Bang Yi Khan) มีพื้นที่ประมาณ 2.886 ตร.กม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 11.360 ตร.กม.

          มีชุมชน 48 ชุมชน แขวงบางยี่ขัน (13 ชุมชน) แขวงบางบําหรุ (6 ชุมชน) แขวงบางพลัด (15 ชุมชน) แขวงบางอ้อ (14 ชุมชน)

          สําหรับพื้นที่เขตบางพลัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ประชากรในชุมชนจากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 41.14 ค้าขาย ร้อยละ 14.10 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.42 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 8.28 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 4.93 อื่น ๆ ร้อยละ 22.14

รอบรั้ววิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

     นายไพโรจน์   บุญญะโรจน์
พ.ศ.2515 – 2529

นายอัมพร    ภักดีชาติ  
พ.ศ. 2529 – 2530

นายไพโรจน์    บุญญะโรจน์
พ.ศ.2530 – 2535

นายประชุมพงษ์    สมบูรณ์ศิลป์
พ.ศ.2535 – 2546

นายสุกุล    สุวรรณธาดา
พ.ศ.2547 – 2550

นางอุบลวรรณ   วิสัยจร  
พ.ศ.2551 – 2553

นางพัชราภรณ์  ไชยนาม
พ.ศ.2554 – 2558

ดร.วิลาวัณย์      เลิศวีระวัฒน์
พ.ศ.2558 – 2563

ดร.ภูมิพัฒน์  แก้วมูล 
พ.ศ.2563  –  ปัจจุบัน

     ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครั้งแรกในปีการศึกษา  2516  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี 2515         กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างนครหลวง สักกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคาร    เรียนเรือนไม้ 2 หลัง โรงฝึกงาน 3 ห้อง 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง ห้องส้วม 1 หลัง

ปี 2516         ดาเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ และเตรียมการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะครู-อาจารย์ รวม 19 คน เปิดสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นเป็นรุ่นแรก 10 แผนกวิชา คือ ช่างวิทยุโทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไม้ครุภัณฑ์ ช่างตัดเสื้อสตรี ช่างตัวเสื้อชาย ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม บัญชี และพิมพ์ดีดรวมนักศึกษา 282 คน

ปี 2518         เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยาสั้นเพิ่ม  2  แผนกวิชา  ได้แก่  ช่างเครื่องยนต์  อาหาร-ขนม  และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยรับนักเรียนจากวิทยาลัยจักรพงศ์ภูวนาท  รวม  3  แผนกวิชา  คือ  ช่างไฟฟ้า  ช่างวิทยุ  ช่างเครื่องยนต์  จำนวนนักเรียน  154  คน

ปี  2519        เปิดสอนแผนกวิชาช่างซ่อมนาฬิกา

ปี  2520        เปิดสอนแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น

ปี  2521        เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.)  เข้าเรียนเป็นเวลา  1  ปี (1,350 ชั่วโมง)  รวม 5 แผนกวิชา คือ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ-โทรทัศน์ ช่างตัดเสื้อสตรี บัญชี  และพิมพ์ดีด

ปี  2524        เปิดสอน  2  หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สาขาช่างเครื่องยนต์เล็กและมอเตอร์ไซด์  ใช้เวลาเรียน  225  ชั่วโมงและหลักสูตรช่างฝีมือทดแทนช่างก่อสร้างประเภทก่ออิฐ  งานปูน เรียนในโรงเรียน  2  เดือน  แล้วส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการ  6  เดือน  รวม  8  เดือน

ปี  2526         ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  6  ชั้น 1 หลัง

ปี  2529         ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  “สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น”

ปี  2530         เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้เวลาเรียน  225  ชั่วโมง  3  แผนกวิชา  คือ  ออกแบบเสื้อ  ศิลปะประดิษฐ์  ช่างซ่อมจักร

ปี  2531         ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  “สถานศึกษาดีเด่น” ของกรมอาชีวศึกษา

ปี  2532         ก่อสร้างอาคารเยนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  1  หลัง

ปี  2535         เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง” ได้เป็น “สถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน”

  1.   ระดับการศึกษาวิชาชีพเปิดสอนวิชา  คอมพิวเตอร์  โปรแกรม

  2.    คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน  เวลาเรียน  75  ชั่วโมง

  3.   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  ดีเบล  ทรี  พลัส  เวลาเรียน  75  ชั่วโมง

  4.   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  โลตัส  1-2-3  เวลาเรียน  75  ชั่วโมง

ปี  2537         ก่อสร้างอาคารแฟลตที่พักภารโรง  4  ชั้น  1  หลัง   เปิดสอนเพิ่มอีก  2  หลักสูตร  คือ

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ใช้เวลาเรียน  3  ปี  เปิดสอน  3  แผนกวิชา  คือ  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างยนต์

  2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิชาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  ใช้เวลาเรียน   ชั่วโมง  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษา  กับบริษัทโตโยมอเตอร์  ประเทศไทย  จำกัด

ปี  2538         ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  1  หลัง

ปี  2541         เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รวม  2  สาขาวิชา  คือ  พาณิชกรรม  กลุ่มงาน สำนักงาน  สำหรับคนตาบอด  การโรงแรม (ทวิภาคี)  และปวช.สะสมหน่วยกิต  คือ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์  พาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  5 ชั้น

ปี  2543         ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ

ปี  2545         เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานตัวถึงและสีรถยนต์เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการตลาด เปิดใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access)

ปี  2546         เชื่อมโยงเครือข่ายภายในวิทยาลัยเพื่อเชื่อมระบบ  Internet กับกระทรวง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาซ่อมคอมพิวเตอร์

ปี  2548         เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) โรงเรียนโรงงานสาขาวิชา  ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  สาขาอุตสา หกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี  และโรงเรียนโรงงานสาขาวิชาช่างยานยนต์  สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสื้อผ้า  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี  2549         วิทยาลัยฯ ได้ปรับบทบาทสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องุน่งห่มไทยและสอศ. กำหนดให้วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจัดตั้ง Factory Model เพื่อฝึกอบรมทางด้าน Germent ร่วมกับวิทยาลัยฯ และได้ดำเนินโครงการเปิดสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

ปี 2550          เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนสาขาการจัดการทั่วไป ได้รับงบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1

ปี 2551          เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทียบโอนสาขาทรัพยากรมนุษย์ จัดลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานราชการวัด และชุมชน จำนวน 132 แห่ง ได้รับงบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร 1 และ 2  ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปี 2554          จัดทำเว็บไซต์ระบบการเรียนออนไลน์ E – Learning สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และระบบเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์

ปี 2555          ปรับปรุงห้องสมุด ให้ทันสมัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น ปรับปรุงห้องพักงานปกครอง เพื่อรองรับการทำงานฝ่ายปกครองติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV  เพิ่มขึ้น  16 จุด พร้อมขยายและพัฒนาสัญญาณ ให้ตรวจเช็คทางอินเตอร์เน็ตได้  ผ่านระบบเน็ตเวิร์คของวิทยาลัยพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ EDR เพื่อบริหารงานแผนฯ งานพัสดุ งานการเงิน งานการบัญชี เข้าด้วยกันทำให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเรือนจำบางขวาง

ปี 2556          พัฒนาระบบห้องสมุดให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  และย้ายมาอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 2 พัฒนาระบบกล้อง CCTV เพิ่มเป็น 32 จุด ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ติดตั้ง ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต WiFi  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 เพื่อรองรับการประชุมที่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 60 คน ขึ้นไป เปิดสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ระบบปกติ

ปี 2557          ย้ายโรงอาหาร ปรับปรุงให้เป็นลานกีฬาพัฒนาห้อง Disability Support Services หรือ DSS เพื่อนักเรียนพิการ สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารทุกอาคาร เพื่อผู้พิการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ ณ ชั้น 3 อาคาร 4  ระบบบริหารคุณภาพ EDR2 เพื่อบริหารงานหลักสูตร งานทะเบียน งานวัดผล งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง และงานกิจกรรม

ปี 2558          จัดสร้างทางเชื่อมอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 จัดสร้างโรงอาหาร โดยใช้สถานที่ด้านข้างอาคาร 3  พัฒนาพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 1 และไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัย ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 2 – 4

ปี 2559          ห้อง Disability Support Services หรือ DSS เพื่อนักเรียนพิการ ย้ายมาตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 แทนห้องปฏิบัติการเสริมสวย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนผู้พิการ ปรับปรุงให้เป็นลานกีฬา  ให้เป็นหอประชุม ลานมรกต ใช้ในการประชุมผู้ปกครองปรับปรุงห้องประชุม ห้องเทพนารี ชั้น 6 อาคาร 1 ให้ทันสมัยและสวยงาม

ปี 2560         ได้รับงบลงทุนปรับปรุงอาคารทาสีภายนอก-ภายใน ได้รับงบลงทุนครุภัณฑ์ชุดทดลองไฮโดรลิกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการควบคุม ได้รับงบลงทุนครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองนิวแมติกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมควบคุม

ปี 2561          ได้รับงบลงทุนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร  จำนวน 1  ชุด

ปี 2562          ได้รับงบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  1 ห้อง (20 เครื่อง)

ปี 2562         ได้จัดจ้างประกอบลิฟต์โดยสาร 6 ชั้น  ติดตั้งในอาคาร 1 อาคารอำนวยการ แทนลิฟต์โดยสารของเดิมที่ชำรุด และหมดอายุ การใช้งาน

ปี 2562        เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2563        เปิดสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

ปี 2563        ปรับปรุงลานเข้ากิจกรรมหน้าเสาธงชาติ

สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย

          1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                   สาขาวิชาช่างยนต์

                   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

                   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                   สาขาวิชาการตลาด

                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย

          2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                        –  สาขางานเทคนิคยานยนต์

                         –  สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          3) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปิดสอนหลักสูตร 6 – 450 ชั่วโมงมี 4 ประเภทวิชา (อุตสาหกรรม,พาณิชยกรรม คหกรรม, ศิลปกรรม) 13 สาขาวิชา 73 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น 4 รุ่น/ปีการ ศึกษา) มีนักศึกษาเฉลี่ยปีละ 968 คน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 108 อาชีพ (3 ชั่วโมง) และหลักสูตรวิชาชีพอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น

          วิทยาลัยจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบปกติและทวิภาคี จัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาน ศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในหลักสูตรปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาสําเร็จ ตามปณิธานของวิทยาลัยที่กําหนดไว้ คือ สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และขยายความร่วมมือกับชุมชนทุกรูปแบบ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)