ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูล นักเรียนนักศึกษา

จำนวนนักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ระดับชั้น/หลักสูตรจำนวนนักศึกษา (ชาย) จำนวนนักศึกษา (หญิง) รวมยอดนักศึกษา
ระบบปกติ ระดับปวช. 9615111
ระบบทวิภาคี ปวช. และ ปวส. (เรือนจำบางขวาง)65065
ระบบทวิภาคี ระดับปวส. (ในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง) 22426
ระบบทวิภาคี ระดับปวช. (ในค่ายทหาร)9140914
นักเรียน หลักสูตรระยะสั้น1898561045
รวมทั้งหมด12868752161

โดยสามารถแบ่งตามหลักสูตร และ ระดับชั้น ได้ดังนี้

ระบบปกติ ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2/2562

ปวช.ปี 1 ( เข้า 1/2562 )

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย)จำนวนนักศึกษา (หญิง)รวมยอดนักศึกษา
622010101ช่างยนต์นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา16218
622010102ตัวถังและสีรถยนต์ นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร707
622010401ไฟฟ้ากำลัง นายอนุสรณ์ โคกกลาง10212
622010501อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวเกษร เดชสุวรรณ 707
622020201การตลาด นางสาวศศิภัทร มาปะเข325
622090101เทคโนโลยีและสารสนเทศฯนางสาวกชพร นุ่มเฉย325
รวม46854

ปวช.ปี 2 ( เข้า 1/2561 )

[table “8” not found /]

ปวช.ปี 3 ( เข้า 1/2560 )

[table “9” not found /]

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ระบบทวิภาคี ปวช. และ ปวส. (เรือนจำบางขวาง) ประจำปีการศึกษา 2/2562

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย )จำนวนนักศึกษา (หญิง )รวมยอดนักศึกษา
ปวช. 61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายปรีชา อ่ำทอง21021
ปวช. 61210402ไฟฟ้ากำลังนายธีรเทพ จิตรารักสกุล21021
ปวส.61320402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บางขวาง) นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว23023
รวม นักเรียนใน (เรือนจำบางขวาง)65065

ระบบทวิภาคี ระดับปวส.ใน(วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง) ประจำปีการศึกษา 2/2562

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย)จำนวนนักศึกษา(หญิง)รวมยอดนักศึกษา
ปวส. 1 เข้า 1/2562
62310101
เทคนิคยานยนต์ นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร101
62310102เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร415
62310401ไฟฟ้ากำลัง นายอนุสรณ์ โคกกลาง 415
62310501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม นางสาวเกษร เดชสุวรรณ 022
ปวส. 2 เข้า 1/2561
61310102เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร303
61310401 ไฟฟ้ากำลัง นายอนุสรณ์ โคกกลาง303
61310501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนางสาวเกษร เดชสุวรรณ 707
รวมทั้งหมด22426

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ระบบทวิภาคี ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2/2562

ปวช.ปี 1

[table “14” not found /]

ปวช.ปี 2

[table “15” not found /]

ปวช.ปี 3

[table “16” not found /]

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

จำนวนนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา2562

รุ่นที่ 164 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  13  พฤษภาคม  2562 – 24  กรกฎาคม  2562

[table “17” not found /]

รุ่นที่ 165 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  25  กรกฎาคม  2562 – 20  กันยายน  2562

[table “19” not found /]

รุ่นที่ 166 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1801-1504 CAD-CAM การสร้างแบบและวางมาร์คด้วยคอมพิวเตอร์12627
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-6502 งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า03434
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-5501 ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม02323
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-1501 เสริมสวยเบื้องต้น11415
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-3505 เค้ก แต่งหน้าเค้ก ขนมอบ อาหารไทย23335
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-3504 ขนมอบ ยอดนิยม32023
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1401-6501 ศิลปะการต่อผ้า01010
รวมทั้งหมด250175435

รุ่นที่ 167 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 – วันที่ 2 มีนาคม 2563

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1801-1401 เสื้อ - กางเกงชาย02323
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1403-6402 งานประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้า13233
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1403-5401 ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม03333
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1403-1401 เกล้าผมเบื้องต้น178
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1402-3405 เบเกอรี่เพื่ออาชีพ อาหารนานาชาติ12324
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1402-3404 ขนมอบ ยอดนิยม51520
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1401-6401 ศิลปะการต่อผ้า01717
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1402-1306 ขนมอบยอดนิยม (เริ่มเรียน 9 มี.ค-25 มี.ค.63)62127
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1403-1301 เปลี่ยนสีผม ทำไฮไลท์ (เริ่มเรียน 3 มี.ค-7 เม.ย..63)11617
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1901-1301 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (เริ่มเรียน 9 มี.ค-10 เม.ย..63)055
ประชาชนทั่วไป45 ชม.1402-3201 เบเกอรี่ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม (เริ่มเรียน 9 มี.ค-27 มี.ค.63)45357
ประชาชนทั่วไป45 ชม.1703-3201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (เริ่มเรียน 9 มี.ค-27 มี.ค.63)066
รวมทั้งหมด19251270

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)