ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูล นักเรียนนักศึกษา

จำนวนนักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ระดับชั้น/หลักสูตรจำนวนนักศึกษา (ชาย) จำนวนนักศึกษา (หญิง) รวมยอดนักศึกษา
ระบบปกติ ระดับปวช. (ทวิศึกษา)26228
ระบบทวิภาคี ปวส. (เรือนจำบางขวาง)51051
ระบบทวิภาคี ระดับปวส. (ในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง) 46349
นักเรียน หลักสูตรระยะสั้น1898561045
รวมทั้งหมด3128611173

โดยสามารถแบ่งตามหลักสูตร และ ระดับชั้น ได้ดังนี้

ระบบปกติ ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2566

ปวช.ปี 1 ( เข้า 1/2566 )

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย)จำนวนนักศึกษา (หญิง)รวมยอดนักศึกษา
622010401ช่างไฟฟ้ากำลังนายฉัตรชัย เชื้อชัง18018
622020104คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวรวีวรรณ รัตนาคะ8210
รวม26228

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ระบบทวิภาคี ปวส. (เรือนจำบางขวาง) ประจำปีการศึกษา 2566

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย )จำนวนนักศึกษา (หญิง )รวมยอดนักศึกษา
ปวส. 653021501การจัดการทั่วไปนางสาวอุไรวรรณ เตียนศรี14014
ปวส. 663010401ไฟฟ้ากำลังนายฉัตรชัย เชื้อชัง24024
ปวส. 663020401ธุรกิจดิจิทัลนายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว13013
รวม นักเรียนใน (เรือนจำบางขวาง)51051

ระบบทวิภาคี ระดับปวส.ใน(วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง) ประจำปีการศึกษา 2566

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย)จำนวนนักศึกษา(หญิง)รวมยอดนักศึกษา
ปวส. 1 เข้า 2566
663010101
เทคนิคยานยนต์ นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร909
663010401ไฟฟ้ากำลัง นายก้องภาพ สิงหะ22224
ปวส. 1 เข้า 2565
653010101เทคนิคยานยนต์ นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา707
653010401 ไฟฟ้ากำลัง นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์819
รวมทั้งหมด46349

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

จำนวนนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2566

รุ่นที่ 182 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 – วันที่ 24 มกราคม 2567

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1703-3307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน34034
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-6305 ผลิตภัณฑ์จากผ้า37037
ประชาชนทั่วไป30 ชม.1106-3301 งานติดตั้งและซ่อมบำรุงส่วนประกอบไวนิล22022
ประชาชนทั่วไป30 ชม.1104-1119 งานติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด24024
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-1509 ขนบอบยอดนิยม11011
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-2505 ธุรกิจอบยอดนิยม03030
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-1502 ขนมอบเพื่อการค้า02323
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1403-4413 แกะสลักผักและผลไม้01414
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1401-1501 การสร้างแบบเสื้อสตรี02020
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1401-1501 การสร้างแบบเสื้อสตรี01919
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1703-3307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตในชีวิตประจำวัน01111
ประชาชนทั่วไป45 ชม.1104-1207 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร03030
ประชาชนทั่วไป30 ชม.1103-1110 งานติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น15015
ประชาชนทั่วไป30 ชม.1103-1110 งานติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น15015
ประชาชนทั่วไป45 ชม.1103-1203 งานเชื่อมผลิตภัณฑ์15015
ประชาชนทั่วไป45 ชม.1103-1203 งานเชื่อมผลิตภัณฑ์15015
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1304 เสื้อสมัยนิยม 101919
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1304 เสื้อสมัยนิยม 101818
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1308 กางเกงสมัยนิยม 101717
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1308 กางเกงสมัยนิยม 101616
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1101-3303 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น 122022
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1311 เขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า22022
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1103-1318 งานเชื่อมโลหะ 222022
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1320 หุ่นยนต์เบื้องต้น้055
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1703-3307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน088
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1204-1324 การตัดต่อภาพยนต์27027
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1302 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน25025
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1312 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน21021
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1403-6302 การประดิษฐ์ของชำร่วยของที่ระลึก02828
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-6305 ผลิตภัณฑ์จากผ้า02323
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1103-1313 งานเชื่อมผลิตภัณฑ์23023
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1106-2302 ช่างไม้22022
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1103-1314 งานมุ้งลวดอลูมิเนียม25025
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1101-1301 งานบริการจักรยานยนต์25025
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1101-1308 งานตรวจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า21021
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1403-6306 งานเลี่ยมพระด้วยพลาสติก22022
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1402-3312 ธุรกิจแซนวิช02020
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-6112 ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าแปรรูปเป็นประเป๋าย่ามตามสมัยนิยม37037
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1105-1103 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล26026
รวมทั้งหมด218390608

รุ่นที่ 183 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 – วันที่ 26 เมษายน 2567

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1401-1501 การสร้างแบบเสื้อสตรี02020
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1401-1501 การสร้างแบบเสื้อสตรี01919
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1402-1403 ธุรกิจอาหารและขนม02828
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1402-2415 ขนมไทยประยุกต์ 01111
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1402-3410 อาหารว่าง01919
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1403-4513 งานแกะสลักผักและผลไม้01010
ประชาชนทั่วไป60 ชม.1306-2313 คีย์บอร์ด10010
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1103-1314 งานมุ้งลวดอลูมิเนียม20020
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1103-1314 งานมุ้งลวดอลูมิเนียม20020
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1321 งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก20020
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1321 งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก20020
ประชาชนทั่วไป60 ชม.1306-1101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 114014
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1403-1302 ช่างตัดผมชายระดับ 1606
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1403-1303 ช่างตัดผมชายระดับ 2606
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1403-1301 สระผม-เช็ตผม099
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1403-1305 เทคนิคการซอยผม099
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1305 เสื้อสมัยนิยม 201818
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1305 เสื้อสมัยนิยม 201717
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1309 กางเกมสมัยนิยม 201617
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-1309 กางเกมสมัยนิยม 201517
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1703-2303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน04949
ประชาชนทั่วไป30 ชม.1101-1105 งานบำรุงและตรวจสอบบริการรถจักรยานยนต์19019
ประชาชนทั่วไป30 ชม.1101-1105 งานบำรุงและตรวจสอบบริการรถจักรยานยนต์19019
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1103-1313 งานเชื่อมผลิตภัณฑ์30030
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1104-1307 ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร30030
รวมทั้งหมด135319454

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)