งานอาคารสถานที่

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายอนุชา มีแจ้ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายไตรพล จันทิมาผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายก้องภพ สิงหะเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ชนกันติ์ ชโลกลางเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายเริงชัย บุญสรรค์เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายฉัตรชัย เชื้อชังเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสมเกียรติ แสนสุข ยามรักษาการณ์
นายสมพร ทองทิพย์ยามรักษาการณ์
นายจำลอง เดชพ่วงพนักงานขับรถยนต์
นางอรนุช ชนะสุข แม่บ้าน
นางสาวยุพิน นําศรี แม่บ้าน

งานอาคารสถานที่  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  3. ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ

  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)