งานอาคารสถานที่

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายอนุชา มีแจ้ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายถาวร ขัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายฉัตรชัย เชื้อชัง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวชญาพร กิตติรัตนกรกุลเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ กํากับดูแลอาคาร ๑
นางปัทมา พงศ์พัชราพันธุ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ กํากับดูแลอาคาร ๒
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ กํากับดูแลอาคาร ๓
นายไพรัตน์ พรมมา เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ กํากับดูแลอาคาร ๔
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ กํากับดูแลบ้านพักครูและแฟลต
นางสาวอัศณีย์ เวทวัง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ กํากับดูแลหอพักนักเรียนพิการ
นายสมพงษ์ ดอนจินดา นักการภารโรง ทําหน้าที่ยาม
นายสมเกียรติ แสนสุข นักการภารโรง ทําหน้าที่ยาม
นางสาวยุพิน นําศรี แม่บ้าน ประจําอาคาร ๑ และบริเวณโดยรอบอาคาร ๑
นางสาวมะลิวัลย์ ไตรบุญ แม่บ้าน ประจําอาคาร ๒ และบริเวณโดยรอบอาคาร ๒
นางอรนุช ชนะสุข แม่บ้าน ประจําอาคาร ๓ และบริเวณโดยรอบอาคาร ๓
นางสาวลําไพ ชนะเทพแม่บ้าน ประจําอาคาร ๔ และบริเวณโดยรอบอาคาร ๔

งานอาคารสถานที่  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  3. ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ

  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)