งานวางแผนและงบประมาณ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายชนกันติ์ ชโลกลางหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอน

  3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่กำหนด และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

  4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

  5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

  6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2563

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

แผนปฏิบัตการ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)