งานบัญชี

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวจุฑาทิพย์ ประพานหัวหน้างานบัญชี
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี
นายคณกร สักดีกุลเจ้าหน้าที่งานบัญชี

งานบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ

  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

  5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  7. จัดปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  8. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 รายงานงบการเงินประจำเดือน และ รายงาน งบทดลองจากระบบ GFMIS รายเดือน ปีงบประมาณ 2565

 รายงานงบการเงินประจำเดือน และ รายงาน งบทดลองจากระบบ GFMIS รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 ( มี.ค – ก.ค )

 รายงานงบการเงินประจำเดือน และ รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS รายเดือนปีงบประมาณ 2562

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)