ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวชิรพันธุ์  กลั่นบุศย์
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายธีรเทพ จิตรารักสกุล ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายจักรพงษ์ ภาควุฒิผู้ช่วยธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน่วยงานในพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มีทั้งหมด 7 งานดังนี้

1.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2.งานครูที่ปรึกษา
3.งานปกครอง
4.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7.งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)