ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายณรงค์ฤทธิ์  ภูเวียงแก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวมนัสชญา บุดดาวงค์ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน่วยงานในพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มีทั้งหมด 6 งานดังนี้

1.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2.งานครูที่ปรึกษา
3.งานปกครอง
4.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)