สาขาวิชาการจัดการ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวอุไรวรรณ เตียนศรีหัวหน้าแผนกวิชาการจัดการ
นางสุประวีณ์ แดงวันครูประจำแผนกวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการคือ

        • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชนสง พุทธศักราช 2563 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสง และเพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลงคนระดับเทคนิค รวมทั้งคุณธรรม จรยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ลักษณะอาชีพ – การทำงาน

          • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านการจัดการ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และในหน่วยงานภาคเอกชน อาทิเช่น พนักงานธุรการฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร เช่น พนักงานธุรการ พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า เจ้าหน้าที่สโตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ ร้านถ่ายเอกสาร รับพิมพ์รายงาน เป็นต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาการจัดการ 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)