สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายฉัตรชัย เชื้อชังหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
นายธีรเทพ จิตรารักสกุลผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
นายก้องภพ สิงหะครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

สาขาไฟฟ้า คือ

       สาขาช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีโอกาสขยายตัวไปมากที่สุด เนื่องจากทุก ๆ วันนี้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การใช้ไฟฟ้าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับไฟฟ้า และที่สำคัญคือ ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าจึงไม่มีโอกาสตกงาน หากไม่เลือกงาน และยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิศวกรได้อีกด้วย

รายละเอียดของสาขาวิชา

       สาขาช่างไฟฟ้า คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในอากาศ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวงระบบวงจรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ของสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  คลิก !!  ป้ายแฟนเพจนี้เลย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)