สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายปรีชา อําทอง
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วครูประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกชพร นุ่มเฉยครูประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุรพงศ์ อับดุลเลาะครูประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวดีรีฎา บุญยืนครูประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น  โดยเฉพาะคนไทยเข้าถึงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ที่จบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถเติบโตได้หลากหลายแนวทาง แล้วแต่แนวคิดและความสามารถ  ความถนัด

รายละเอียดของสาขาวิชา

        เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน   การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมใช้งานควบคุม Iot

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คลิก !!  ป้ายแฟนเพจนี้เลย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)