หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบการกำหนดรหัสหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘

          วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปิดสอนหลักสูตร 6 – 450 ชั่วโมงมี 4 ประเภทวิชา (อุตสาหกรรม,พาณิชยกรรม คหกรรม, ศิลปกรรม) 13 สาขาวิชา 73 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น 4 รุ่น/ปีการ ศึกษา) มีนักศึกษาเฉลี่ยปีละ 968 คน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 108 อาชีพ (3 ชั่วโมง) และหลักสูตรวิชาชีพอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1801-1504 CAD-CAM การสร้างแบบและวางมาร์คด้วยคอมพิวเตอร์22325
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-6501 งานประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้า03838
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-5501 ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม01616
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-1502 ช่างตัดผมชาย172138
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1403-1501 เสริมสวยเบื้องต้น11617
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-3503 เบเกอรี่ - อาหารว่าง41923
ประชาชนทั่วไป150 ชม.1402-3502 เบเกอรี่ - อาหารจีน31417
ประชาชนทั่วไป120 ชม.1402-3501 คุกกี้ เค้ก แต่งหน้าเค้กปีใหม่ ขนมไทย23032
ประชาชนทั่วไป75 ชม.1401-6303 ศิลปะการต่อผ้า02121
ประชาชนทั่วไป18 ชม.1104-1105 ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร20020
รวมทั้งหมด49198247

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
ประชาชนทั่วไป75 ชม.ศิลปะการต่อผ้า01818
ประชาชนทั่วไป120 ชม.ขนมปัง โดนัท ขนมเปี๊ยะ อาหารญี่ปุ่น23436
ประชาชนทั่วไป120 ชม.ขนมอบยอดนิยม - ขนมฝรั่ง51621
ประชาชนทั่วไป120 ชม.ขนมอบ ขนมไทย21315
ประชาชนทั่วไป120 ชม.เกล้าผม เบื้องต้น21315
ประชาชนทั่วไป120 ชม.ผมฟรีสไตล์ชาย151934
ประชาชนทั่วไป120 ชม.ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม02222
ประชาชนทั่วไป120 ชม.งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า03232
ประชาชนทั่วไป120 ชม.เสื้อ กางเกงชาย12728
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม75 ชม.ผ้าและเครื่องแต่งกาย426
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม75 ชม.อาหารและขนม22628
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม75 ชม.งานแกะสลัก และใบตอง 14610
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม75 ชม.โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน15116
รวมทั้งหมด72209281

      แผนกวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มีดังนี้

  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

  แผนกวิชาศิลป ประดิษฐ์

 แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผมชาย

  แผนกวิชาอาหาร-ขนม

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)