หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบการกำหนดรหัสหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘

          วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปิดสอนหลักสูตร 6 – 450 ชั่วโมงมี 4 ประเภทวิชา (อุตสาหกรรม,พาณิชยกรรม คหกรรม, ศิลปกรรม) 13 สาขาวิชา 73 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น 4 รุ่น/ปีการ ศึกษา) มีนักศึกษาเฉลี่ยปีละ 968 คน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 108 อาชีพ (3 ชั่วโมง) และหลักสูตรวิชาชีพอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น

[table “17” not found /]

[table “19” not found /]

      แผนกวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มีดังนี้

  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

  แผนกวิชาศิลป ประดิษฐ์

 แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผมชาย

  แผนกวิชาอาหาร-ขนม

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)