งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวรวีวรรณ รัตนาคะหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภูผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายชนกันติ์ ชโลกลางผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภา เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวปุณยาพร วงศ์พานิช เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำรนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

  6. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)