สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายถาวร ขัมภรัตน์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวเกษร เดชสุวรรณครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เปิดสอนในสาขาดังต่อไปนี้ :

ปวช.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ปวส.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ

เป็นสาขาที่เจริญโตโตขึ้นทุกวัน เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม ทำให้อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้ไม่หยุด มีงานตลอด เช่น คอมพิวเตอร์มือถือ เป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ จึงมีระยะเวลาการซ่อม การเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาสทำงานสูง และสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้

รายละเอียดของสาขาวิชา

       ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอาบน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบวงจร และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ของสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   คลิก !!  ป้ายแฟนเพจนี้เลย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)