งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวนัชพร พลอยเพ็ชร์เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

  2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครุและบุคลากรทางการศึกษา

  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารเกี่ยวกับงานงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562

1.คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN และ PLC

2.ข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562  

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)