งานวิทยบริการและห้องสมุด

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางณัชชา กุมารสิงห์หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวธนพร วะปะแก้วผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวพิมพ์กุล คำศรีเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. งานแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

  2. จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก

    สถานศึกษา

  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น

  5. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)