งานความร่วมมือ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายฉัตรชัย เชื้อชังหัวหน้างานความร่วมมือ
นายก้องภพ สิงหะผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

งานความร่วมมือมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของทางสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  6. ปฏิบัติงานอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)