งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายนฤทธิ์ ขวดแก้วหัวหน้างานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
นายสุรพงศ์ อับดุลเลาะ
เจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
นางสาวนาฏอนงค์ บัวทองเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
นางสาววรรณภา ตรากลางเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
นายอนุพงษ์ ภูสีเขียวเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
นายกิตติกรณ์ หกขุนทดเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์เจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)