งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายนฤทธิ์ ขวดแก้ว

หัวหน้างานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นายสุรพงศ์ อับดุลเล้าะเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวชญาพร กิตติรัตนกรกุลเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นายอนุพงษ์ ภูสีเขียวเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นายอนุชา มีแจ้งเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นายอนุสรณ์ โคกกลาง
เจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นายบุญเรือง รัตนะโสภาเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์เจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวพิมพ์กุล คําศรีเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)