ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2560
หมวด  1 ข้อความทั่วไป
หมวด  2 การซื้อหรือจ้าง
หมวด  3 งานจ้างที่ปรึกษา
หมวด  4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หมวด  5 การทําสัญญาและหลักประกัน
หมวด  6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
หมวด  7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมวด  8 การทิ้งงาน
หมวด  9 การบริหารพัสดุ
หมวด  10 การร้องเรียน

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)