โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

               วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มอบหมายงานโครงการพิเศษ ร่วมกับครู นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแผนกวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เข้าร่วมดำเนิน โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นต่างๆ อาทิ การทำขนมบัวหิมะ,การทำบลูเบอร์รี่ชีสพาย, การทำกระเป๋าผ้าปักริบบิ้น, การทำพิมเสนน้ำจากสมุนไพร และการทำกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดสไตล์ญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการหาอาชีพใหม่หรือพัฒนาฝีมืออาชีพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)