อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบโซ่ส่งกำลังของรถจักรยานยนต์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 แผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมมือกับ บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ดำเนินโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษา เรื่อง ระบบโซ่ส่งกำลังของรถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ให้ความรู้จากบริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในเรื่อง ระบบโซ่ส่งกำลังของรถจักรยานยนต์ โดยมีนักเรียนจากแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และ นักเรียนจากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนารีและแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)