ร่วมการจัดการเงินอุดหนุน สำหรับคนพิการ ระดับอาชีวศึกษา

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 ท่านผู้อำนวยการสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร และคณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และเร่งจัดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ื 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ไปด้วยความโปร่งใส ตรวตสอบได้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติตาม คู่มือบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)