ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๑๘๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

         วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยการนำของ นางสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมดำเนินกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๑๘๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘ หลักสูตร อาทิ หลักสูตรขนมอบยอดนิยม, หลักสูตรขนมอบเพื่อการค้า, หลักสูตรอาหารและขนมนานาชาติ, หลักสูตรเสริมสวยและตัดผมชาย, หลักสูตรจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี และหลักสูตรออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และเพื่อเป็นการชี้แจงนโยบาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของการเรียนการสอนต่อไป
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)