โครงการ Fixit Center ณ ชุมชนบางศรีเมือง

            วันศุกร์ที่  17  พฤษภาคม  2567 นางสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้ดำเนินโครงการ Fixit Center ณ เทศบาลชุมชนบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)