พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานและร่วมดำเนินกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ ๑.โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ๒.โรงเรียนวัดราชาธิวาส ๓.กองละคร กฏแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ และ ๔.เวทีชีวิต ฅนเขียนเพลง เพื่อดำเนินงานตามเจตนารมณ์ร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในวันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทพนารี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)