ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยนครราชสีมา

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒๕๖๕ และ รุ่นที่ ๒๕๖๖ จากมหาวิทยาลัยนครราชสีมา โดยมี ด.ร ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนารี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)