พิธีมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันหุ่นยนต์ส่งอาหารบริการอัจฉริยะ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดพิธีมอบธงเจ้าภาพงานการแข่งขัน APRA & TIRT และประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ส่งอาหารบริการอัจฉริยะ

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี สจล. ผู้รับผิดชอบด้านสถานที่ซึ่งมี Mr.Tsai Feng-Chun ประธาน บริษัท ShaYangYe และคณะเป็นผู้มอบธงให้แก่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน”หุ่นยนต์ส่งอาหารบริการอัจฉริยะ” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทพนารี อาคาร ๑ ชั้น ๖

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)