รูปแบบรายการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานพัสดุ ได้จัดทำรูปแบบรายการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)