วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เวลารับสมัคร: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่รับสมัคร: ณ งานทะเบียน อาคาร 3 ชั้น 1

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. รับสมัครบุคคลทั่วไป มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ยกเว้น คนต่างด้าว)
2. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีความสนใจในวิชาชีพและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพื่อแสดงตน
2. เงินค่าสมัครเรียน เงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินค่าระดมทรัพยากร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีจำนวนเงินค่าสมัครในแต่ละรายวิชาไม่เท่ากัน

เงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องมาสมัครเรียนและชำระเงินด้วยตนเองเท่านั้น การชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ถือว่าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยสมบูรณ์ เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถให้ผู้อื่นเรียนแทนได้
2. ผู้สมัครเรียนเมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนรายวิชาและรอบการเรียนได้ในทุกกรณี ยกเว้นวิทยาลัยฯ ประกาศปิดรายวิชาที่มีจำนวนผู้สมัครเรียนไม่ถึงเกณฑ์
3. ผู้สมัครเรียนสามารถสมัครเรียนได้มากกว่าหนึ่งรายวิชา แต่ชื่อรายวิชาและเวลาเรียนต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากตรวจสอบพบ จะถือว่าเป็นโมฆะและโดนตัดสิทธิ์การเรียนทั้งสองวิชาและไม่มีการคือเงินค่าลงทะเบียนสมัคร (หากมีความประสงค์จะเรียนจะต้องมาทำเรื่อง ขอยกเลิกวิชาที่ซ้ำซ้อนออกหนึ่งรายวิชาที่งานทะเบียน และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม 02-424-1944 ต่อ 311  หรือ ทางเว็บไซต์   www.nlpoly.ac.th

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)